Sztuka zarządzania zespołem i motywowania pracowników

Współczesny menedżer to człowiek, który w równym stopniu potrafi dbać o realizację zadania, spójność i dobre funkcjonowanie zespołu oraz rozwój poszczególnych pracowników.

 

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności najlepszego wykorzystania potencjału pracowników, poprzez motywowanie indywidualne oraz grupowe. Uczestnicy poznają techniki motywowania pracowników, umiejętności rozpoznawania preferowanych czynników motywacyjnych oraz świadomego budowania zaangażowania pracowników. Udział w szkoleniu pozwoli jego uczestnikom na określenie i udoskonalenie własnego stylu przywództwa oraz zwiększenie umiejętności w zakresie komunikacji z pracownikami.

Uzyskana w toku wykładu wiedza teoretyczna zostanie utrwalona, pogłębiona i zinterioryzowana poprzez udział uczestników szkolenia w grze warsztatowej o charakterze akwariowym z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

 

Szkolenie rozwinie następujące kompetencje:

– budowanie autorytetu w zespole,

– planowanie pracy poszczególnych pracowników jak i całego zespołu,

– wspieranie pracowników i egzekwowanie poleceń,

– udzielanie informacji zwrotnych dotyczących uzyskiwanych wyników i efektów pracy,

– właściwe formułowanie celów, zadań i poleceń,

– skutecznego motywowania i nagradzania pracowników oraz nabycie umiejętności integracji zespołu.

 

Metody pracy: wykład, warsztaty (gra akwariowa z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego), dyskusja.