Indywidualny Plan Działania

Celem głównym szkolenia jest rozwijanie umiejętności w pracy doradcy zawodowego dla efektywnej pracy m.in. z klientami urzędów pracy, klientami Akademickich Biur Karier.

Cele szczegółowe:

 • Zapoznanie z możliwościami stosowania IPD w pracy doradcy zawodowego
 • Zapoznanie z zasadami tworzenia IPD
 • Nabycie umiejętności w tworzeniu i wykorzystywaniu w pracy doradczej IPD
 • Zapoznanie z narzędziami do realizacji poszczególnych etapów IPD

Korzyści dla uczestników:

 • Rozwiną umiejętności indywidualnego podejścia do każdego klienta
 • Rozwiną kompetencje doradcze w zakresie doboru ćwiczeń w projektowaniu IPD przez klienta
 • Nabędą wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania i stosowania IPD w pracy doradcy zawodowego
 • Nabędą wiedzę i umiejętności w monitorowaniu postępów klienta w osiąganiu celów
 • Wymiana doświadczeń wśród uczestników

Program szkolenia

 1. Indywidualny Plan Działania – zasady i cele konstruowania.
 2. Etapy pracy w tworzeniu Indywidualnych Planów Działania.
 3. Motywacja klienta do zmiany – jak pracować nad motywacją klienta do zmiany
 4. Narzędzia wykorzystywane w doradztwie zawodowym do badania i diagnozy zasobów.
 5. Cel a motywacja. Techniki definiowania i uszczegóławianie celów.
 6. Planowanie działań: przykładowe ćwiczenia, harmonogram działań.
 7. Monitoring działań procesu doradczego

Metodyka szkolenia: wykład, warsztaty, testy i kwestionariusze, praca w grupach.